2

صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان

3
5
slide4b

درباره  شرکت پتروشیمی ابن سینا همدان

شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان(سهامی خاص) در مرحله قبل از بهره برداری در تاریخ 1390/10/28 تحت شماره 10215 و شناسه ملی به شماره 10820099880 در اداره ثبت شرکتها شهرستان همدان به ثبت رسیده است. مصوبه هیات محترم دولت در رابطه با احداث یک واحد پتروشیمی با مشارکت بیست درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره 20752/39652 مورخ 1378/02/16.

 

پیشرفت پروژه

نیازسنجی
تحلیل
طراحی
نگه داری
  • فاز اول پروژه
  • فاز دوم پروژه
  • فاز سوم پروژه
  • فاز چهارم پروژه

پیوندهای مرتبط