افزایش سرمایه از 100به 400 میلیارد ریال

سرمایه شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان خصوصی سازی از 100 میلیارد ریال به 400 میلیارد ریال طی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1395/03/18 افزایش یافت. صورت جلسه مذکور در تاریخ 1395/06/11 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردید.

اخبار شرکت پتروشیمی ابن سینا