برگزاری جلسه بررسی PFD واحد اتواکسیلات با شرکت باس سوییس