برگزاری جلسه بررسی PFD واحد اتیلن اکساید با شرکت شل