برگزاری جلسه بررسی PID واحد اتانول آمین با شرکت سولزر | صنایع پتروشیمی

برگزاری جلسه بررسی PID واحد اتانول آمین با شرکت سولزر