برگزاری جلسه بررسی PID واحد اتواکسیلات با شرکت باس | صنایع پتروشیمی

برگزاری جلسه بررسی PID واحد اتواکسیلات با شرکت باس