برگزاری جلسه KOM مهندسی پایه واحد اتواکسیلات

جلسه KOM مهندسی پایه واحد اتواکسیلات با شرکت باس سوییس در روزهای پانزدهم و شانزدهم فروردین ماه 1396 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید.

اخبار شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان