قرارداد مهندسی پایه یوتیلیتی آفساید و جمع بندی مهندسی پایه واحدهای تولیدی

قرارداد مهندسی پایه یوتیلیتی آفساید و جمع بندی مهندسی پایه واحدهای تولیدی در تاریخ 1396/03/27 با شرکت تکنیمونت ایتالیا منعقد گردید.

اخبار شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان